Конституция

КОНСТИТУЦИЯ НА РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА

ЧЛЕН І – Име

Името на тази организация е Ротаракт клуб Варна

ЧЛЕН ІІ – Цел и задачи

Целта на Ротаракт е да даде възможност на младите мъже и жени да разширят знанията и уменията си, които биха им помогнали в личното развитие, да насочи вниманието към физическите и социалните нужди на обществото, в което живеят, да спомогне за по-добри отношения между всички хора по света посредством система от приятелство и служба.

Задачи

Задачите на Ротаракт са:

1. Да развие професионални и лидерски умения.

2. Да подчертае уважението към правата на другите хора, както и да утвърди високо- етичните норми и достойнството на всички полезни професии.

3. Да развие знание и разбиране за нуждите, проблемите и възможностите на хората в собственото общество и по света.

4. Да осигури възможности за съвместна работа със спонсориращия Ротари клуб.

5. Да мотивира младите хора за евентуално членство в Ротари.

ЧЛЕН ІІІ – Спонсорство

Спонсориращ Ротари клуб

1. Спонсорът на този Ротаракт клуб е Ротари клуб Варна, който чрез комисия от ротарианци, броят на които се определя от клуба, се задължава да дава насоки и да носи отговорност за този Ротаракт клуб. Продължителното благополучие на този клуб зависи от продължителното лично участие на спонсориращия Ротари клуб.

2. Основа на организацията са млади мъже и жени, живеещи, работещи или учещи навсякъде в областта на действие на спонсориращия Ротари клуб. Ако в областта на действие на спонсориращия Ротари клуб има университет или друга институция за висше образование, студентската маса на всяка от институциите също може да бъде основа на организацията. Този клуб не е част от спонсориращия Ротари клуб и нито клубът, нито членовете му имат някакви права или привилегии по отношение на спонсориращия Ротари клуб.

3. Този клуб е неполитическа и несектантска организация.

4. В случай на закриване на спонсориращия Ротари клуб, гуверньорът на Ротари дистрикта трябва да потърси друг спонсориращ Ротари клуб. Ако такъв не може да бъде намерен в рамките на 180 дни, Ротаракт клубът трябва да бъде закрит.

ЧЛЕН ІV – Членство

Изисквания за членство

1.Членската маса на този клуб включва млади мъже и жени с добър характер и лидерски потенциал, на възраст между 18 и 30 години (на 30 юни от ротаракторската година, в която членът на клуба става на 30 години неговото/нейното членство в Ротаракт се прекратява). Препоръчва се, но без да е задължително, при чартирането на нов клуб неговите членове да са най-малко 15.

2. Методът на избор на членове на клуба се определя от самия клуб след консултиране със спонсориращия Ротари клуб. Методът на избор на нови членове на Ротаракт клубове на университетска основа (терминът “университет”, използван в настоящата конституция, включва всички институции за висше образование) включва съгласието на съответното университетско ръководство.

3. Всеки член на този Ротаракт клуб трябва да присъства на най-малко 60% от редовните годишни срещи на клуба, като отсъствие от редовна среща на клуба може да се компенсира само по следния начин: всеки член, отсъстващ от редовна среща на клуба, може да го компенсира чрез присъствие на редовна среща на кой да е друг Ротаракт клуб или Ротари клуб в кой да е ден две седмици непосредствено преди или непосредствено след деня на отсъствието, или да присъства и участва в клубен проект за служба или в обществено мероприятие, спонсорирано от клуба, или в среща, за която е упълномощен от борда.

4. Всички стипендианти на фондацията “Ротари”, чиято възраст е в рамките на тази, възприета от борда за програмата Ротаракт, имат право да бъдат избирани за гостуващи членове на Ротаракт клуб по време на периода им на обучение в друга държава.

5. Членството автоматично се прекратява (а) при неизпълнение на изискването за присъственост, освен ако не е извинено от борда на директорите на клуба при достатъчно основателна причина или (б) поради закриване на клуба или (в) на 30 юни от ротаракторската година, в който членът на клуба навършва 30 години.

6. Членството може да се прекрати (а) при несъответствие с изискванията за членство или (б) по причина, определена от този клуб чрез гласуване на не по-малко от 2/3 от всички постоянни членове на клуба.

ЧЛЕН V – Срещи

Месечни срещи

1. Клубът трябва да се събира не по-малко от два пъти месечно, съгласно правилника му, по време и на място, възможно най-удобно за членовете му.

2. Бордът на директорите трябва да се събира съгласно правилника.

3. Ротари Интернешънъл препоръчва всеки спонсориращ Ротари клуб да определи един или повече свои членове, които да присъстват на срещите на своя Ротаракт клуб най-малко веднъж месечно.

4. Срещите на клуба и на съвета на директорите могат да се отлагат по време на празници или през ваканционни периоди по усмотрение на борда на директорите Бордът може да отмени редовна среща, ако тя съвпада с официален празник или в случай на смърт на член от клуба, при епидемия, при природно бедствие, което е засегнало цялата общност, или при въоръжен конфликт в общността, който застрашава живота на клубните членове. Бордът може да отменя не повече от четири редовни срещи в годината по причини, които не са конкретизирани тук при условие, този клуб не е пропускал последните три последователни срещи.

5. Протоколите от срещите на клуба и на борда на директорите трябва да се предоставят на председателя на комисията по Ротаракт на спонсориращия Ротари клуб в рамките на две седмици след провеждането на всяка среща.

ЧЛЕН VІ – Офицери и директори

Ръководен орган

1.Офицерите на клуба са президентът, вицепрезидентът, секретарят, касиерът и допълнителни офицери, избрани съгласно правилника.

2. Ръководният орган на клуба е бордът на директорите, включващ президента, непосредствения предходен президент, вицепрезидента, секретаря, касиера и допълнителни директори, чийто брой се определя от самия клуб, избрани измежду постоянните членове на клуба. Всички решения, политики и действия на борда на директорите на клуба се ръководят от провизиите на настоящата конституция и политиката, установена от Ротари Интернешънъл и нейните членове.

Ако клубът е на университетска основа, той се ръководи от правилата и политиката, установени от съответните университетски власти за всички студентски организации и извънучебни дейности на университета.

Бордът на директорите упражнява главен контрол върху всички офицери и комисии и при достатъчно добра причина може да обяви някоя от офицерските длъжности за вакантна. Той съставлява апелативен съвет за управлението на всички офицери и дейностите на всички комисии.

3. Изборите на офицери и директори се провеждат ежегодно преди 1 март по метод, съобразен с местните обичаи и процедури, но за провеждането им в никакъв случай не се изисква нещо повече от обикновеното мнозинство на присъстващите постоянни членове на клуба. Всички президенти на Ротаракт клубове и дистрикт представители, които достигнат възрастта от 30 години по време на техния мандат, могат да служат още една година като непосредствени предходни президенти или непосредствени предходни дистрикт представители, за да има непрекъснатост на лидерската маса.

Мандатът на всички офицери и директори е една година. Няма предпоставки за мандат, по-кратък от една година, освен ако има писмено разрешение от спонсориращия Ротари клуб.

4. За всички новоизбрани офицери, директори и председатели на комисии на Ротаракт клуба от Дистрикт комисията на Ротаракт (състояща се от ротарактори)  трябва да се осигури обучение на лидерски умения съвместно с дистрикт Ротаракт комисията на РИ (състояща се от ротарианци).

ЧЛЕН VІІ – Дейности и проекти

Цел

1. В рамките на ограниченията, предписани в член ІІІ, част 1 настоящият клуб носи отговорност за планирането, организирането, финансирането и провеждането на своите дейности и сам трябва да подсигури пари, човешка сила и съзидателно въображение за осъществяването им, с изключение на случаите на съвместни проекти или дейности, предприети съвместно с други организации, като отговорността се поделя се другата (другите) организация (организации).

2. Като част от своята дейност клубът е длъжен да предприеме най-малко два основни проекта годишно, като единият да бъде в служба на обществото, а другият да спомага за развитието на международното разбирателство, а в проектите трябва да се включат всички или повечето от членовете на клуба.

3. Клубът трябва да осигури програма за професионално развитие на своите членове.

4. Клубът носи отговорност за набирането на финансовите си средства, необходими за изпълнението на програмата му. Той няма право да моли за или да приема повече от инцидентна финансова помощ от спонсориращия Ротари клуб, нито има право да моли за финансовата помощ на други Ротари клубове, различни от спонсориращия Ротари клуб или на други Ротаракт клубове. Клубът не може да търси финансова помощ от лица, фирми или организации в своята гражданска общност, без за това да е дал нещо ценно. Всички финансови средства, набрани за осъществяването на благотворителни проекти трябва да се изразходват по предназначение.

ЧЛЕН VІІІ – Комисии

5 Комисии

1. В правилника на клуба трябва да бъдат застъпени следните постоянни комисии: клубна дейност, международна дейност, обществена дейност, професионално развитие, финанси и такива други постоянни комисии, счетени за нужни или полезни за управлението на клуба.

2. Със съгласието на борда президентът може да назначи такива специални комисии, каквито той счете за необходими, цитирайки техните задължение в момента на назначението им. Всички подобни специални комисии трябва да се прекратят след изпълнението на задълженията им, след разпускане от президента, който ги е назначил или при приключване на неговия мандат, според това кое се случи първо.

ЧЛЕН ІХ – Такси

Такси

1. При организирането на нов Ротаракт клуб всеки спонсориращ Ротари клуб се задължава да плати на РИ такса за организиране на Ротаракт клуб, равняваща се на 50 USD, изпратени заедно с Организационния списък на Ротаракт клуба.

2. Всички такси, членски вноски и суми за членство в клуба са номинални и могат да се използват само за покриване на административните разходи на клуба. Средствата за предприетите от клуба дейности и проекти се набират отделно от тези такси, членски вноски и суми. Веднъж годишно квалифицирано лице прави пълна ревизия на всички финансови транзакции на клуба.

ЧЛЕН Х – Приемане на конституцията и на правилника

Конституция

Всеки член на клуба с приемането на членството си приема и принципите на Ротаракт, изразени като негови цели и задачи и се съгласява да се съобразява с конституцията и правилника на клуба и само при тези условия има право на привилегиите на клуба. Никой член не може да бъде освободен от спазването на конституцията и правилника под претекст, че не е получил копие от тях.

ЧЛЕН ХІ – Правилник

правилник

Клубът възприема “Правилник на Ротаракт клуб Варна”, заедно с тези поправки, които не противоречат на настоящата конституция и които се считат за необходими или полезни за управлението на клуба, при условие че тези поправки са приети съгласно процедурата за поправки, предписана в “Стандартен правилник на Ротаракт клуб”.

ЧЛЕН ХІІ – Емблемата на Ротаракт

Емблемата на Ротаракт

1. Емблемата на Ротаракт се пази за специалната употреба и полза на членовете на клуба. Всеки член на този клуб има правото да носи или по друг начин да показва емблемата на Ротаракт по достоен и подходящ начин през периода на неговото членство. Това право се прекратява при прекратяване на членството или при закриване на клуба.

2. При показването й от отделните членове на клуба емблемата може да се използва без допълнителна информация. Когато емблемата се използва, за да представи клуба, името на клуба трябва да върви с нея.

ЧЛЕН ХІІІ – Срок на съществуване

Срок на съществуване на клуба

Клубът съществува дотолкова дълго, доколкото той продължава да функционира в съответствие с провизиите на настоящата конституция и политиката по отношение на Ротаракт, установена от Ротари Интернешънъл или докато клубът бъде закрит (а) от самия него по негово решение и чрез негово действие, (б) от спонсориращия Ротари клуб при оттегляне на неговото спонсорство, след консултация с дистрикт гуверньора и дистрикт представителя на Ротаракт или (в) от Ротари Интернешънъл, заради неизпълнение на функциите му съгласно настоящата конституция или поради друга причина.

При закриването на клуба всички права и привилегии, свързани с името и емблемата на Ротаракт, се губят от клуба и неговите членове индивидуално и колективно.

ЧЛЕН ХІV – Администрация

Поправки

В конституцията могат да се правят поправки само от Борда на директорите на Ротари Интернешънъл и всички поправки към “Стандартната конституция на Ротаракт клубовете”, приети от Борда на директорите на Ротари Интернешънъл автоматично внасят поправка в нея.


Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/draweuro/public_html/rotaractvarna.org/wp-content/themes/rack/footer.php on line 5