Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА

РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА

ПРЕАМБЮЛ

Името на този клуб е Ротаракт клуб – Варна

Спонсор на този клуб е Ротари клуб – Варна

ГЛАВА І

Избор на  Управителен съвет (УС)

1. Управителният съвет е съставен от президента, пастпрезидента, вицепрезидента, секретаря, ковчежника, елект президента, церемониалмайстор и други длъжности, определени от устава на клуба. Управителния съвет е управителното тяло на този клуб. Управителният съвет има мандат една ротаракторска година

2. Процедура по избор на президент и елект президент

2.1. Изборът на президент и елект-президент на клуба се провежда на общо събрание, което се състои не по-късно от 31 януари на съответната година.

2.2 Преди общото събрание настоящият президентът по предложение на УС назначава временна комисия по изборите. Комисията се състои от председател и двама членове.

2.3. Всеки пълноправен член на клуба има право писмено да предлага кандидатури за президент и елект-президент най-късно до събранието, предхождащо общото събрание.

2.4. За президетнт на клуба могат да се приемат единствено кандидатурите на членове:

 • Заплатили 100% членския си внос към датата на изборите
 • С минимум 60% присъствие за предходната година, към датата на изборите.
 • С участие в минимум 60% от клубните проекти през предходната година.
 • С минимум 1 година членство в клуба към датата на встъпване в длъжност – 1 Юли на съответната година

2.5. Комисията по изборите оформя изборна листа за президент и изборна листа за елект президент, в които се изброяват всички предложени кандидатури;

2.6 Изборите са легитимни, ако в избора участват не по-малко от 1/2 от присъстващите пълноправни членове на клуба.

2.7 Всеки пълноправен член на клуба, присъстващ на общото събрание, има право на глас, като вотът се подава лично и тайно.

2.8 Комисията по изборите обработва листите и обявява резултата на същото събрание.

2.9. За президент се избира кандидатурата, събрала най-много гласове при гласуването за президент от листата кандидати за поста.

2.10. За елект-президент се избира кандидатурата, събрала най-много гласове при гласуването за  елект-президент от листата кандидати за поста.

2.11. В случай, че се класират повече от един кандидат (с равен брой гласове), комисията по избора провежда прегласуване на тези кандидатури. В случай, че  съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от председателя на комисията по изборите.

2.12. За изборите Комисията по изборите съставя нарочен протокол, който се подписва от всичките й членове. Неразделна част от този протокол са изборните листи.

3. Процедура по избор на вицепрезидент, секретар, ковчежник, церемониалмайстор и други длъжности:

3.1. Президентът предлага списък с кандидатури за състав на УС

3.2. Предложените кандидатури се гласуват от клуба и биват приети при обикновенно мнозинство 1/2 от присъстващите.

3.3. Избраният елект-президент е член по право на Управителния съвет на клуба за годината, предхождаща президентския му мандат

3.4. Секретарят на клуба изготвя протокол за избора по чл. 10. Протоколът се подписва от всички членове на новоизбрания УС

3.5. На събранието, следващо избора по чл. 3, президентът на новоизбрания УС докладва разпределението на длъжностите пред членовете на клуба.

4. В листата с кандидати могат да бъдат включени всички пълноправни членове.

5. Право на глас за избор на УС имат всички пълноправни членове.

ГЛАВА ІІ

Задължения на членовете на Управителния съвет

6. Всеки избран президент и УС  влизат в длъжност на 1 юли – началото на ротарианската година и изпълняват своите задължения в рамките на 1 година, до 30 юни.

7. Президент

7.1. Президентът ръководи всички редовни и извънредни събрания на клуба и събранията на Управителния съвет.

7.2. Президентът разработва годишен план на клуба.

7.3. С разрешение на Управителния съвет президентът назначава всички постоянни и временни комисии.

7.4. При вакантна длъжност в Управителния съвет, президентът със съгласието на УС е длъжен да назначи някой от членовете на клуба на тази длъжност за времето до следващите редовни избори на клуба, след гласуване съгласно т.3.2.

7.5. Президентът помага на членовете да се развият като лидери и работи за успешното популяризиране и реализиране на мероприятията за развитие на професионални и лидерски умения и на проектите за обществена и международна помощ.

7.6. Той поддържа връзка със спонсориращия клуб и с представителя на Ротаракт за съответния дистрикт, за да осигури непрекъснатата им информираност за дейностите, предприемани от клуба.

7.7. Президентът е отговорен за поддръжката на клубната работа, за делегирането на отговорности и за определянето на графиците за срещи.

7.8. Президентът е задължен да присъства на годишния ПЕТ семинар преди встъпването си в длъжност.

8. Вицепрезидент

8.1. Вицепрезидентът е длъжен да встъпи в длъжността на Президента, в случай на отстраняване на последния, поради каквато и да е причина.

8.2. Вицепрезидентът е длъжен, при отсъствие на Президента, да ръководи всички сбирки на клуба и на Управителния съвет

8.3. Вицепрезидентът е длъжен, при отсъствие на Президента, да представлява клуба пред други клубове, организации и лица.

9. Секретар

9.1. Секретарят води кореспонденцията на клуба със спонсорите от Ротари клуба, външните агенции, евентуалните бъдещи членове, Ротари Интернешънъл и други Ротаракт клубове, както и с обществеността. За изпълнението на тези задачи той е подпомогнат от Отговорника за връзки с обществеността и международните връзки

9.2. Секретарят е длъжен да поддържа цялата клубна документация.

9.3. Секретарят води протоколите на всяка сбирка

9.4. Секретарят води протокол за присъствието на членовете.

9.5. Секретарят съхранява протоколите от всички събрания на клуба и на Управителния съвет, както и да снабдява с копия от тях председателя на комисията за Ротаракт на спонсориращия Ротари клуб.

9.6. Секретарят е длъжен да изпрати на секретаря на спонсориращия Ротари клуб “Съобщението за випускник на Ротаракт (потенциален ротарианец)”, когато от членовете достигне крайната възраст от 30 години, и когато този член не е продължил членството си до 35 годишна възраст, по процедура описана в устава на Ротаракт клуб Варна

9.7. Секретарят е задължен да присъства на годишния ПЕТ семинар преди встъпването си в длъжност

10. Ковчежник

10.1. Ковчежникът е длъжен да се грижи за всички парични средства, с които клубът разполага, като съхранява необходимите за това документи и депозира тези средства в банка, сейф или друго място, определени от Управителния съвет.

10.2. Той е длъжен да отчита финансовото състояние пред клуба, но не по-малко от веднъж месечно, както и да държи документите на разположение за проверка от всеки член на клуба.

10.3. Ковчежникът и президентът извършват банковите плащания от името на клуба. Други плащания се правят с решение на УС и прието с гласуване на поне ½ от присъстващите пълноправни членове на клуба

10.4. Ковчежникът изготвя бюджета на клуба

10.5. Ковчежникът има задължениято да събира членския внос и да следи за неговото редовно плащане. Той има задължението да уведоми секретаря на клуба при неплащане на членски внос от членове на клуба.

10.6. Ковчежникът има задължениято в края на всяка година организира одит на клубните финанси

11. Церемониалмайстор

11.1. Церемониалмайсторът съхранява камбаната на клуба, както и останалите клубни символи. Той е член по право на комисията за служба на клуба.

11.2. Церемониалмайсторът се грижи за деловата, удобна и приятна обстановка при всяка седмична сбирка на клуба, за коректното провеждане на сбирките, дипломатичното решаване на възникнали конфликти

11.3. Церемониалмайсторът следи за приятелското и уважително отношение на членовете на клуба.

12. Отговорник за връзки с обществеността и международните връзки

12.1. Той е длъжен да осигури привлекателен имидж на клуба в обществото, както и да поддържа този имидж ненакърнен

12.2. Той инициира и поддържа контактите на клуба с други Ротаракт и Ротари клубове в  страната и чужбина.

13. Елект-президент

13.1. Елект-президентът е длъжен е да присъства на всички събрания на УС, както и активно да участва в дейността му.

ГЛАВА ІІІ

Събрания на клуба

14. Общо събрание

14.1. ОС е върховен орган на клуба. В него участват всички пълноправни членове на клуба;

14.2. ОС се провежда най-малко веднъж годишно

14.3. ОС се свиква от УС или по искане на една десета от членовете.

14.4. Покана за присъствие на ОС се изпраща от УС до всички членове в срок до 7 дни от датата на провеждане на ОС. В нея се посочват деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието, както и нормата на представителство (ако има такава);

14.5. ОС се счита законно, ако присъстват най-малко 1/2 от всички пълноправни членове. Ако не се появи нужното число, събранието се отлага за половин час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят;

14.6. В ОС право на един глас имат всички пълноправни членове;

14.7. Решенията в ОС се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е небходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове;

14.8. Гласуването се извършва явно, с изключение на гласуването на избори за президент и елект президент;

14.9. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения;

14.10. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов роднина, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до родните му по съребрена и по сватовство до втора степен.

15. Редовното събрание

15.1.Редовно събрание се провежда всяка седмица в определения ден и час на определеното от клуба място;

15.2. Редовно събрание се счита законно, ако присъстват най-малко 1/2 от всички пълноправни членове;

15.3. За редовните събрания се води протокол от секретаря или президента, който се подписва от президента.

16. Извънредно събрание

16.1. Извънредно събрание се свиква по предложение на УС или при писмено искане на 1/3 от пълноправните членове на клуба;

16.2. Ако президентът не свика събранието в тридневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове;

16.3. Извънредно събрание се счита законно, ако присъстват най-малко 1/2 от всички пълноправни членове.

17. Събрания на Управителният съвет

17.1. УС заседава най-малко веднъж на три месеца;

17.2. Извънредни заседания на УС се свикват от президента на клуба, по инициатива на двама членове на Управителния съвет или на 1/3 от членовете на клуба;

17.3. Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват най-малко 4 члена на Управителния съвет, като един от тях е президент или вицепрезидент;

17.4. УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;

17.5. За заседанията на УС се води протокол, който се подписва от президента и водилия протокола.

18. В числото, необходимо за формиране на кворума за събранията, не се включват т.нар. замразени членовете.

ГЛАВА ІV

Решения

19. Решенията на клуба се взимат с явно гласуване, с изключение на избора на Управителния съвет и елект-президент.

20. Решенията на Ротаракт клуба се взимат на събрание на клуба при наличие на изискуемия кворум и ако за тях са гласували повече от 1/2 от присъстващите

20.1. Решения, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите са:

20.1.1. Решения за изменение на устава

20.1.2. Решения за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго

20.1.3. За гласуване на приемане на кандидат член

20.1.4. За  гласуване на предложение за изключване на определен член

20.2. Мнозинството от постоянните членове съставляват кворум на всяка редовна или специална среща на клуба. Всеки четири членове на борда, един от които трябва да е президентът или вицепрезидентът, съставляват кворум на всяка редовна или специална среща на клуба

21. Всеки член на Ротаракт клуба има право да прави предложения за решения.

22. Преди всяко гласуване ръководещият събранието пита изрично дали има нови предложения за решения по темата.

23. Всички предложения за решение се гласуват по реда на тяхното постъпване.

24. Ако при гласуване за вземане на решение по даден проблем, за който има постъпили алтернативни предложения, не се постигне необходимото мнозинство, двете предложения, събрали най-много гласове, се прегласуват.

ГЛАВА V

Ред за водене на събранията

25. Събранията се ръководят от президента, ако той е възпрепятстван от вицепрезидента, ако и той е възпрепятстван от член на УС.

Дневният ред на събранията се изготвя от президента с помоща на секретаря или вице-президента.

26. В началото на събранието секретарят уточнява протокола с присъстващите членове.

27. Всяко събрание се открива с традиционна молитва и камбана, изчетена от церемониалмайстора.

28. Дневният ред на събранията се изготвя от президента с помоща на секретаря или вице-президента. В дневният ред на събранието се включват:

 • обявяване на дневния ред
 • представяне на гости
 • гласуване на кандидат-членове
 • гласуване на предложения
 • кореспонденция и съобщения
 • доклади на комисии
 • обсъждане на въпроси по дейността на клуба

ГЛАВА VІ

Комисии

29. Комисиите в Ротаракт клуб са постоянни и временни. Препоръчително е всяка комисия се състои от председател и двама членове.

30. Постоянните комисиите в Ротаракт клуб се назначават от Президента с разрешение на Управителния съвет и при изявено желание за участие в съответната комисия от страна на членове на клуба и след явно гласуване от страна на клуба:

30.1. Клубна дейност – грижи се за: присъствието, членството, програмите, разбирателството между членовете и всички други дейности, свързани с горепосочените.

30.2. За международна служба и връзки с обществеността – възлага й се задължението да повишава знанията и разбирането за световните нужди, проблеми и възможности, както и да развива дейности за спомагане подобряването на международното разбирателство и добрата воля към всички хора; грижи се и за връзките с обществеността. Председател по право на тази комисия е отговорникът за връзки с обществеността и международни връзки.

30.3. За професионално развитие- отговорна е за развиването на програма, предназначена да осигури информация за различните дейности и професии, както и да стимулира съзнаването и приемането на високи етични стандарти в бизнеса и професионалния живот.

30.4. Финансова комисия- има задължение да намира начини и средства за финансиране на всички клубни дейности, които са свързани с разходи, в сътрудничество със съответната комисия. Председател по право на тази комисия е ковчежникът на клуба.

31. С разрешение на УС Президентът и клубът след гласуване назначават временни комисии, каквито счита за необходими.

31.1. Функциите на временните комисии са да координират, организират и да носят отговорност за изпълнението на съответните проекти или дейности на клуба

ГЛАВА VІІ

Членски внос

32. Всеки редовен член заплаща дистриктна такса в размер на 20 лв. в началото на ротарианската година

33.Всеки новоприет член заплаща дискриктната такса до 1 месец след неговото приемане в клуба

33. Годишният членски внос е в размер на 120.00 лв., платими на месечни вноски от 10.00 лева.

33.1. Юли и август месец не се водят присъствия и не се дължи членски внос

34. Членският внос не се дължи за времето, когато членството е замразено.

35. Почетните членове и приятелите на клуба не дължат членски внос.

ГЛАВА VІІІ

Права и задължения на членовете на клуба

36. Права на пълноправните членове на клуба

36.1. Всеки пълноправен член на клуба има право да избира и да бъде избиран в УС, както и да участва в комисиите на клуба.

36.2. Всеки пълноправен член на клуба има право да получава своевременно информация относно дейността на клуба.

36.3. Всеки пълноправен член на клуба има право да участва в ОС

36.4. Всеки член на клуба има право на всички отличителни знаци на Ротаракт клуба, както и на всякакви привилегии, свързани с членството.

36.5. Всеки член на Ротаракт клуба има право да прави предложения за решения.

37. Права на пълноправните членове на клуба

37.1. Всеки пълноправен член на клуба е задължен да присъства на поне 60 % от редовните клубни събрания през ротарианската година;

37.2. Всеки пълноправен член на клуба е задължен да заплаща редовно членския си внос и дистрикната такса.

37.3. Всеки член на клуба е длъжен да спазва разпоредбите на Конституцията, Устава на Клуба и настоящия Правилник.

37.4. Всеки член е длъжен активно да участва в делата на клуба, усърдно да работи за постигане на целите на Ротаракт и Ротари Интернешънъл.

37.5. Всеки член на клуба е длъжен да изпълнява поетите задължения и задачи, освен ако няма обективни причини за противното.

ГЛАВА ІХ

Присъствие

38. Всеки член на клуба трябва да присъства на поне 60 % от събранията на клуба и клубните проекти и дейности, освен ако отсъствията не са уважителни.

39. Уважително е отсъствието, ако за него предварително е уведомен член на УС на клуба и отсъствието е причинено от здравословни проблеми или е наложено от ангажимент, свързан с конкретни проекти на клуба или участие в мероприятия на Ротари и/или Ротари интернешънъл, с уважителни лични или професионални ангажименти.

40. Присъствието се установява от секретаря.

41. УС може да разреши “замразяване” на членството на определен член от събранията на клуба единствено след представянето на молба с излагане на основателна причина и при условие, че подателят на молбата е платил дължимата дистиктна такса.

42. Отсъствието от редовно събрание може да бъде компенсирано чрез присъствие на редовно събрание на някой друг Ротаракт клуб, в който и да е ден през предходните или следващите две седмици. В случай, че ротарактор желае да компенсира своето отсъствие чрез присъствие на събрание на Ротари клуб, този ротарактор трябва да получи разрешение за това от клуба преди да присъства на гореспоменатото събрание.

ГЛАВА Х

Процедура за избор на членове

43. Предложение за избиране на член се прави от всеки ротарианец или ротарактор до Комисията за служба на клуба, чрез Секретаря. Кандидат членът може да се кандидатира и сам.

44. Кандидат-членът представя задължително автобиография, мотивационно писмо и формуляр за кандидатстане, предоставен от секретаря.

46. Кандидат-членът е длъжен да присъства на редовните събрания и да участва в текущите проекти на клуба в продължение на 3 месеца, в които да покаже качества и полезност за целите на Ротаракт. Последователността не се счита за нарушена в случаите, при които събранието на клуба приеме отсъствието за извинително.

47. На следващото редовно събрание на клуба, в отсъствие на кандидат-члена, неговата кандидатура се подлага на гласуване. За приет се приема кандидат-член, за когото са гласували повече от 2/3 от пълнооравните членове, които присъстват на сбирката. В случай, че кандидат-членът не събере необходимия брой гласове, кандидатурата му се счита за отхвърлена и секретарят го уведомява в 7-дневен срок.

48. На събранието, следващо сбирката, на която съответната кандидатура е разглеждана, ръководещият събранието обявява съответния кандидат за приет и му връчва конституцията на Ротаракт, Устава на Ротаракт Клуб Варна, настоящия правилник и значка.

ГЛАВА ХІ

Продължителност на членството

49. Членството в клуба трае:

 • докато съществува Ротаракт клуб – Варна;
  • до 30.06 от ротаракторската година, в която съответният член навършва 30 години или 35 години в случай, че има приета покана за удължено членство
  • до прекратяване на членството.

50. Прекратяване на членството:

50.1. Доброволно напускане, придружено с молба, при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си съгласно Устава;

50.2. При неизпълнение на изискванията за членство:

50.2.1. При констатирано по-малко от 60% присъствие на събранията на клуба за съответната ротаракторска година. Констатацията се прави от секретаря въз основа на протоколите за присъствие на последното за ротаракторската година събрание, като се изготвя отчет за присъствието на членовете за изтеклата година.

50.2.2. При неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца.

50.2.3. Констатираното неизпълнение на изискванията за присъствие води до автоматично прекратяване на членството

5.2.4. При доказано неприлично и непристойно поведение и отношение към приятелите в клуба.

50.3. При изключване от клуба по причини, определени от самия клуб:

50.3.1. Изключването е крайна мярка, която се прилага в случаи, когато безспорно е доказано нарушение на Конституцията и настоящия Правилник;

50.3.2. Писмено и мотивирано предложение за изключване по чл. 52 може да дава на редовно събрание на клуба от:

 • УС на клуба;
 • 1/3 от всички пълноправни членове на клуба.

50.3.3. За предложението за изключване съответният член бива уведомен поне 10 дни преди събранието, на което се разглежда и гласува постъпилото предложение.

50.3.4. При гласуване за изключване е необходим кворум от ½ от пълноправните членове на клуба. Съответният член се счита за изключен ако 2/3 от всички пристващи пълноправни членове гласуват за предложението за изключване.

51. С прекратяване на членството се прекратяват всички права и привилегии, свързани с клуба.

52. всеки български или чуждестранен гражданин, допринесъл за утвърждаването на клуба и ротарианските идеи, може да бъде приет за почетен член.

52.1. Почетният член запазва правото си да присъства на събранията на клуба, както и да участва в проектите, осъществявани от клуба.

52.2. Почетният член няма право да заема длъжност в УС или комисия.

52.3. Почетният член няма задължение да заплаща членски внос и да присъства на 60% от редовните събрания на клуба

53. Всеки президент на Ротаракт клуб и всеки представител на Ротаракт за съответния дистрикт, които навършват 30 години по време на техния мандат, могат да останат допълнително една година в качеството си на пастпрезидент, съответно бивш представител на Ротаракт за дистрикта, за да осигурят приемственост в ръководството..

Допълнителни разпоредби

§1. Настоящият Правилник се приема при явно гласуване с мнозинство повече от половината от всички пълноправни членове.

§2.  Никоя разпоредба на този Правилник не може да бъде в противоречие с Конституцията на Ротаракт клуб.

§3. Правилникът може да бъде поправян и изменян при условията на §1.

§4. Предложение за изменение на настоящия Правилник може да бъде направено от УС на клуба или от 1/3 от всички пълноправни членове на клуба. Предложението се подава писмено, мотивирано и подписано до Комисията по клубна дейност чрез Секретаря.

§5. Председателят на Комисията за служба на клуба докладва за постъпилото предложение за промяна на Правилника на следващото редовно заседание. Това предложение се гласува най-рано на редовното заседание, следващо заседанието по изр.1.

§6. Неразделна част от този Правилник са следните приложения:

 • Приложение №1 – Формуляр за кандидатстване

§7. Ротаракторската година има за начало 01.07 и край 30.06 от следващата календарна година.

§8. Пълноправен член по смисъла на този Правилник е този член, който е изпълнил задълженията си към клуба по глава VІIІ.


Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/draweuro/public_html/rotaractvarna.org/wp-content/themes/rack/footer.php on line 5