Устав

УСТАВ

НА РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА

І. НАИМЕНОВАНИЕ

1. Наименованието на тази организация е РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА.

ІІ. СТАТУТ

2.1. РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА е независима, доброволна обществена организация с нестопанска цел.

2.2. РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА е юридическо лице със седалище в град Варна.

2.3. Дейността на клуба се осъществява въз основа на действащото българско законодателство, Конституцията на Ротаракт клуба, настоящия Устав и решенията на неговото Общо събрание (ОС).

ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Целта на Ротаракт е да предостави възможност на млади мъже и жени да придобият познания и умения, които ще им помогнат в развитието им, за да посрещнат нуждите на общността, в която живеят и чрез приятелство и служба да допринесат за по-добри взаимоотношения между хората в целия свят.

3.2. Задачите на клуба са:

да развие професионални и ръководни умения;

да възпитава уважение към правата на другите, основано на признаване на ценността на всеки индивид;

да признава достойнството и ценността на всички полезни професии като възможности да се служи на обществото;

да признава, упражнява и популяризира етични норми като лидерски качества и отговорности;

да изучи и разбере нуждите, проблемите и възможностите на общността в страната и по цял свят;

да предоставя възможности за индивидуални и групови дейности в служба на общността и да работи за международно разбирателство и добронамереност към всички хора.

ІV. СПОНСОРСТВО

4.1. Спонсор на този Ротаракт клуб е Ротари клуб Варна, който чрез избрана комисия трябва да напътства и да подкрепя този Ротаракт клуб. Продължителното благополучие на този клуб зависи от продължителното активно участие на членовете на спонсориращия го Ротари клуб.

4.2. Наименованието или емблемата на спонсориращия Ротари клуб трябва да присъстват на всички бланки и документи на клуба.

4.3. Основа на организацията са млади хора, живеещи, учещи или работещи в региона на спонсориращия Ротари клуб. Този Ротаракт клуб не е част от спонсориращия го Ротари клуб. Нито клубът, нито членовете му имат права или привилегии спрямо спонсориращия го Ротари клуб.

4.4. Този клуб е нерелигиозна, неполитическа и несектантска организация.

4.5. В случай, че спонсориращият Ротари клуб бъде прекратен, гуверньорът на Ротари за Дистрикт 2482 България трябва да намери друг спонсориращ Ротари клуб. Ако такъв не бъде осигурен в срок от 120 дни от прекратяване на спонсориращия Ротари клуб, съществуването на този Ротаракт клуб се прекратява.

V. ЧЛЕНСТВО

5.1. Членове на този клуб са млади хора с добра репутация и лидерски потенциал на възраст между 18 и 30 години. Препоръчително е, но не и задължително, при учредяването си и при осъществяване на своята дейност, клубът да наброява поне 15 члена.

5.2. Членовете на клуба са редовни и почетни;

5.2.1. Редовен член може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин, отговарящ на изискванията, посочени в член 5.1. и спазващ Конституцията на Ротаракт, Устава, Вътрешния правилник на клуба и решенията на неговото ОС.

5.2.3. Почетен член може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин, допринесъл за утвърждаването на клуба и ротарианските идеи.

5.3. Приемането на нови членове се извършва на редовна сбирка на клуба по процедура описана в правилника на клуба, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи, въз основа на следните писмени документи: Формуляр за кандидатстване, Автобиография, Мотивационно писмо.

5.4. Отказът за прием в клуба не подлежи на обжалване.

5.5. Всеки редовен член на клуба има право:

5.5.1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на клуба;

5.5.2. Да участва в ОС;

5.5.3. Да участва в сбирките на клуба;

5.5.4. Да се ползва от дейността на клуба.

5.6. Почетните членове ползват права по т. 5.5.3. и 5.5.4.

5.7. Редовните членове имат следните задължения:

5.7.1. Да спазват Конституцията на Ротаракт, Устава, Вътрешния правилник на клуба и решенията на неговото ОС;

5.7.2. Да съдействат за постигане целите на клуба;

5.7.3. Да присъстват на поне 60 % от редовните клубни събрания през ротарианската година;

5.7.4. Да заплащат редовно членския си внос;

5.8. Почетните членове имат задължения по т. 5.7.1 и 5.7.2.

5.9. Членството се прекратява на едно от следните основания:

с молба за доброволно напускане при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си съгласно Устава;

при невъзможност да се спазват изискванията за членство;

при непосещение на сбирките според изискванията, освен в случаите, когато отсъствията биват извинени от Управителния съвет (УС), поради задоволителни или основателни причини;

на 30 юни от ротаракторската година, през която съответният член навършва 30 години;

при прекратяване дейността на клуба;

по причини, определени от самия клуб, подкрепени с гласуване на най-малко 2/3 от членския състав на клуба.

5.10. Прекратяване на членство става с мотивирано решение на УС на клуба.

5.11. Всеки активен член на този Ротаракт клуб трябва да присъства поне на 60 % от редовните клубни събрания през годината. Отсъствието от редовно събрание може да бъде компенсирано чрез присъствие на редовно събрание на някой друг Ротаракт клуб, в който и да е ден през предходните или следващите две седмици. В случай, че ротарактор желае да компенсира своето отсъствие чрез присъствие на събрание на Ротари клуб, този ротарактор трябва да получи разрешение за това от клуба преди да присъства на гореспоменатото събрание.

5.12. Всички стипендианти на фондация “Ротари”, които попадат във възрастовата граница, посочена в член 5, точка 1, трябва да бъдат избрани за гостуващи членове на клуба за периода на тяхното обучение в чуждата страна.

5.13. При невъзможност на член на Ротаракт клуб да посещава редовните сбирки на клуба и да участват активно в неговата дейност за по-дълъг период от време по причини от личен или професионален характер, той има възможността да “замрази” временно своето членство, като подаде молба до УС на клуба и неговата молба бъде одобрена.

Възстановяването на членството става с подаване на молба към УС на клуба и нейното одобрение.

5.13.1. «Замразените членове» имат правото да участват в сбирките на клуба и неговата дейност.

5.13.2. «Замразените членове» нямат право да участват в решенията на клуба,

5.13.3. Те не са задължени да заплащат членски внос

5.13.4. Те не са задължени присъстват на 60% от сбирките на клуба.

5.14. Бивши членове на клуба или личности, които не са били приети за членове, поради възрастовите ограничения, имат правото да посещават сбирките на клуба и да участват в неговата дейност в качеството си на “приятели на Ротаракт” клуб Варна.

5.14.1. «Приятелите на клуба» имат правото да участват в сбирките на клуба и неговата дейност.

5.14.2. «Приятелите на клуба» нямат право да участват в решенията на клуба,

5.14.3. Те не са задължени да заплащат членски внос

5.14.4. Те не са задължени присъстват на 60% от сбирките на клуба.

VI. СЪБРАНИЯ

6.1. Събранията на клуба се провеждат всяка седмица, както това е уредено във Вътрешния правилник на клуба, във време и място, удобно за членовете му.

6.2. Провеждането на събранията на УС се урежда във Вътрешния правилник на клуба.

6.3. Ротари Интернешънъл изисква всеки спонсориращ Ротари клуб да задължава един или няколко от членовете на клуба да присъстват на събрания на спонсорирания (спонсорираните) Ротаракт клуб (клубове) поне веднъж месечно.

6.4. Събранията на клуба и на УС могат да бъдат отменяни по време на празници, ваканции, епидемии или когато обективни причини налагат това, по усмотрение на УС, като за това се известяват спонсориращия Ротари клуб.

6.5. Протоколите от събранията на клуба и на УС трябва да се предоставят на председателя на комисията за Ротаракт на спонсориращия Ротари клуб в двуседмичен срок от всяко проведено събрание.

VII. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

7.1. Ръководството на РОТАРАКТ КЛУБ ВАРНА се осъществява от:

Общо събрание (ОС);

Управителен съвет (УС).

7.2. ОС е върховен орган на клуба. В него участват всички редовни членове на клуба;

7.2.1. ОС се провежда най-малко веднъж годишно;

7.2.2. ОС се свиква от УС или поискане на една десета от членовете. Ако в последния случай УС не свика ОС в 14-дневен срок, то се свиква от съда;

7.2.3. Покана за присъствие на ОС се изпраща от УС до всички членове в срок до 7 дни от датата на провеждане на ОС. В нея се посочват деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието, както и нормата на представителството (ако има такава);

7.2.4. ОС се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за 30 (тридесет) минути по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят;

7.2.5. В ОС всеки редовен член има право на един глас.

7.2.6. Решенията в ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите;

7.2.7. Гласуването се извършва явно;

7.2.8. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се взимат решения;

7.2.9. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен;

7.2.10. Общото събрание:

Приема и изменя Устава на клуба;

Избира и освобождава членове на УС;

Приема годишния план на клуба;

Изслушва и приема отчетите на УС и постоянните комисии в клуба.

7.3. Управителният съвет се избира от ОС за срок от една година.

7.3.1. УС организира и ръководи работата на клуба и изпълнява всички функции, които не са от общата компетентност на ОС;

7.3.2. УС заседава най-малко веднъж на три месеца;

7.3.3.  Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват най-малко 2/3 от членовете му;

7.3.4. УС взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;

7.3.5. УС определя размера и начина на заплащане на членския внос;

7.3.6. До избиране на нов УС, стария продължава да изпълнява функциите си;

7.3.7. За заседанията на УС се води протокол, който се подписва от президента и водилия протокола.

7.4. УС е съставен от президента, пастпрезидента, вицепрезидента, секретаря, ковчежника и други длъжности, определени от клуба. Всички, които са избрани, трябва да бъдат пълноправни членове на клуба. Всички решения и действия, както и политиката на УС на клуба трябва да не противоречат на разпоредбите на този Устав, както и на политиката, установена от Ротари Интернешънъл и от членовете, които съставляват тази организация.

7.5. Клубът се представлява от Президент и Вицепрезидент заедно и поотделно;

7.5.1. Президентът се избира измежду всички номинирани кандидати на база най-много получени гласове. Останалите длъжности в УС се заемат от членове, предложени от президента и одобрени от Клуба с обикновенно мнозинство 1/2 от присъстващите.

7.6. УС е длъжен да осъществява цялостен контрол върху всички отделни членове, които влизат в състава му и върху комисиите. При основателна причина УС обявява дадена длъжност за вакантна. УС представлява и апелативен орган за решенията на УС и за дейностите на всички комисии.

7.7. Изборът на членовете на УС се провежда веднъж годишно до 31 Януари, по начин, съответстващ на местните обичаи и процедури/на приетия правилник на клуба, но във всеки случай с обикновено мнозинство от присъстващите пълноправни членове на клуба. Всеки президент на Ротаракт клуб и всеки представител на Ротаракт за съответния дистрикт, които навършват 30 години по време на техния мандат, могат да останат допълнително една година в качеството си на пастпрезидент, съответно бивш представител на Ротаракт за дистрикта, за да осигурят приемственост в ръководството.

7.8. УС има едногодишен мандат. Този срок не може да бъде по-кратък от една година, освен чрез писмено разрешение от Ротари Интернешънъл за това.

7.9. На всички новоизбрани членове на УС трябва да бъде осигурено обучение за развиване на лидерските им способности от комисията на Ротаракт за съответния дистрикт съвместно с комисията за Ротаракт на Ротари клуба.

VIII. ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

8.1. В рамките на ограниченията, посочени в член 3, точка 1, този клуб е отговорен за планирането, организирането, финансирането и ръководенето на собствените дейности и трябва самостоятелно да осигурява пари, хора и необходимото творческо въображение, с изключение на съвместни проекти или дейности, предприети заедно с други организации – тогава отговорността трябва да бъде съвместно разпределена.

8.2. Този клуб трябва да предприеме, измежду своите дейности, поне два основни проекта годишно – единия за служба в полза на обществото, а другия – за подпомагане развитието на международното разбирателство. Всеки от проектите трябва да включва всички или поне по-голямата част от членовете на клуба.

8.3. Този клуб трябва да осигурява програми с цел професионално развитие на членовете си.

8.4. Клубът поема задължението да набира средства за изпълнение на програмата си. Всички средства, набирани за определени проекти, трябва да бъдат използвани само за тази цел.

ІХ. КОМИСИИ

9.1. В Правилника на клуба са уредени следните постоянни комисии: Клубна дейност; Финансова комисия; Международна дейност и връзки с обществеността, Професионално развитие, както и други постоянни комисии, създавани в случаите, когато това бъде счетено за необходимо или удобно за управляването на клуба.

9.2. Президентът, с разрешение на УС, може да назначава временна комисия, като определя и нейните задачи. Всяка временна комисия функционира до:

9.2.1. изпълнение на възложените задължения;

9.2.2. разпускане от назначилия ги президент;

9.2.3. изтичане на срока, за който е определено да съществува, но не по-късно от края на мандата на президента, който я е назначил.

X. ЧЛЕНСКИ ВНОС

10.1. Размерът на всички встъпителни вноски, членския внос и други плащания трябва да бъде преценен според обективни критерии, като те трябва да служат само за посрещане на административните нужди на клуба. Средства за дейности и проекти, предприети от клуба, трябва да бъдат набирани отделно от тези встъпителни вноски, членския внос и други плащания. Пълен одит от квалифицирано лице трябва да се прави веднъж годишно за всички финансови операции на клуба.

XІ. ПРИЕМАНЕ НА УСТАВА И НА ПРАВИЛНИКА НА КЛУБА

11.1. Всеки член на клуба, с приемането му за член, приема и принципите на Ротаракт, изразени в неговите цели и задачи и се задължава да спазва Устава и Правилника на клуба. Само при това условие той може да се ползва от привилегиите на клуба. Никой член не се освобождава от задължението да спазва Устава и Правилника на клуба поради това, че не е получил копие от тях.

11.2. Клубът приема “Стандартния правилник на Ротаракт” с такива изменения, които не противоречат на Устава на Ротаракт и които са необходими или удобни за ръководенето на клуба. Измененията в този Правилник трябва да бъдат правени в съответствие с процедурата за промяна, поместена в “Стандартния правилник на Ротаракт”.

XІI. ЕМБЛЕМА НА РОТАРАКТ

12.1. Емблемата на Ротаракт може да бъде използвана изключително от и само в полза на членовете на клуба. Всеки член на клуба е удостоен с правото да носи или да представя другояче емблемата на Ротаракт по подходящ и достоен начин през периода на своето членство.

12.2. Когато е представена от отделни членове на клуба, емблемата може да се използва и без друга информация. Когато емблемата представя клуба, името на клуба трябва да я съпътства.

XІІI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

13.1. Този клуб ще съществува, докато функционира според разпоредбите на този Устав и политиката на Ротаракт, установена от Ротари Интернешънъл, или до прекратяването му от:

13.1.1. самия клуб – със съответно решение и действие в тази насока;

13.1.2. спонсориращия го Ротари клуб – чрез оттегляне от спонсорство и след консултиране дистрикт-гуверньора и представителя на Ротаракт за съответния дистрикт;

13.1.3. Ротари Интернешънъл – поради неспособност да функционира в съответствие с Устава или поради друга причина.

13.1.4. С решение на съда, ако:

в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според устава за образуване на УС;

дейността му е противна на закона, на устава или на държавния и обществен ред;

От момента на прекратяване на клуба всички права и привилегии, отнасящи се до наименованието и емблемата на Ротаракт се отнемат от клуба – както от отделните членове, така и от клуба като цяло.

XІV. ИМУЩЕСТВО

14.1. Имуществото на клуба се състои от пари, вещи, вещни права, право на ползване и всички други права, които Законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на ЮЛ.

14.2. Издръжката на клуба се осъществява от:

  • членски внос;
  • от доброволни вноски, субсидии и дарения;
  • от други източници, допустими съгласно действащото българско законодателство;

XV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Срокът, за който се учредява клуба е неопределен.

15.2. Клубът осъществява дейността си съгласно Конституцията, Стандартни правила на Ротаракт, Устава и Вътрешния си правилник.

15.3. Клубът има печат, емблема, бланка.


Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/draweuro/public_html/rotaractvarna.org/wp-content/themes/rack/footer.php on line 5